public yes 08:45

05 Log OS Armeeseelsorger

124 Ansichten
public yes 02:02

04 AVE MARIA Rita Mumenthaler

93 Ansichten
public yes 21:51

03 Log OS Befoerderung Teil 2

377 Ansichten
public yes 14:05

02 Befoerderung Log OS Teil 1

376 Ansichten
public yes 18:16

01 Log OS Eroeffnungsrede

299 Ansichten
public yes 07:22

Bef hoeh UOf Schluss Zeremonie

304 Ansichten
public yes 05:58

Bef hoeh UOf Armeeseelsorger

168 Ansichten
public yes 28:37

Bef hoeh UOf_Teil 1

610 Ansichten
public yes 13:26

Bef hoeh UOf Eroeffnungsrede Kaserne Bern

289 Ansichten
public yes 01:07

VP_1032-06_PMaster_d

61 Ansichten
public yes 08:20

VP_134_PMaster_d

33 Ansichten
public yes 17:05

F_600_PMaster_d

20 Ansichten
public yes 10:51

AF_87_PMaster_d

16 Ansichten
public yes 07:09

VP_056_PMaster_d

9 Ansichten
public yes 03:54

F_386_PMaster_d

8 Ansichten
public yes 32:59

F_369_PMaster_d

6 Ansichten
public yes 22:30

F_13_PMaster_d

9 Ansichten
public yes 04:31

VP-1008_Die-BiG_f

44 Ansichten
public yes 04:31

VP_1008_Die_BiG_d

17 Ansichten
public yes 01:01:24

Beförderungsfeier Veterinärarzt Offizierschule...

171 Ansichten
public yes 03:46

Système de coordonnées global WGS84

20 Ansichten
public yes 03:09

Le système de coordonnées suisse MN95

16 Ansichten
public yes 03:09

Schweizer Koordinatensystem LV95

25 Ansichten
public yes 03:46

Globales Koordinatensystem WGS84

20 Ansichten
public yes 01:07

VP_1032-06_PMaster_d

89 Ansichten
public yes 03:42

EVideo_VC_HKA_KA20_0002

892 Ansichten